02-10-2014 06:12:25 AM
1 AUD =  58.72637 INR

MNM Updates

മോഹൻലാൽ നായരും കസവു ഷാൾ ഗോപിയും ഫോട്ടോഷോപ്പ് വികസനത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ആയതെങ്ങനെ? സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളെ വിമർശിച്ച് വിടി ബൽറാം വീണ്ടും

photo

മോഹൻലാലിന്റെയും സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും മോദി പ്രേമത്തെ വിമർശിച്ച് വിടി ബൽറാം ഫേസ്‌ബുക

Sep 24 2014   i    12:08 PM
more

Hot Deals

photo

set\mh sFUnbSm_v 99.99 ]uïv, Aôp SojÀ«vkv 14.99 ]uïv

Lenovo IdeaTab 3G A2107 7inch 16gb +Free £20 voucher When buy Case £99.99 @Currys Collect instore   Just add your own SIM and you can use more

Story

apJya{´nbpsS AhmÀUv -þ IY

photo

Ipf¡Shp _tÌm¸nse¯nbt¸mÄ Xriqtcbv¡p t\cn«pÅ _Êp hcm³ Bd more

Q&A

photo

SnbÀ Sp P-\-dð Un-]âvUâv hnk tlmÄ-U-dn-\v bp-sI-bnð tUm-ÎÀ {]m-Îo-kv \-S¯m-tam

Question: Hi, I am a Tier2 General Visa holder. My Wife did her MBBS in India. She wishes to do MSc/ PG Diploma in UK for 12 months. I can now understand that Tier 2 dependent visa doesn’t allow Doctor’s or Dentist’s Training. Is there any way for her to apply for any jobs to more

Videsham

P¸m\nð sNómð Hcp e£w cq]bv¡v U¨v ssh^ns\ hm§mw; bYmÀ° ^oenMv e`n¡pó s]¬]mhIÄ skIvkv tSmbvIfmbn hn]Wnbnð

photo

sP\phn\mb skIvkv ]mhIfpsS \nÀ½mW¯nð ]pXnb aptóäw \S&m more

Aug 13 2014   i    06:10 PM

Greetings

IncWn\pw kn\n IncWn\pw hnhml hmÀjnImiwkIÄ

photo

  Cóv ]Xns\mómw hnhmlhmÀjnIw BtLmjn¡pó Inc¬ {]ÌWn\pw kn\n IncWn\pw Hcmbncw BiwkIÄ. BiwkItfmsS s]À¯nð \nóv \b\, A¦nX aäv kplr¯p¡Ä.  more

Novel

A\nebpsS BßIYþ t\mhð Ahkm\`mKw

photo

 A\ne Bân ]dªp Xó B Imcy§Ä \oXn]qÀÆw Xsó FgpXn. Cu Ipdn¸v B more