01-11-2014 09:41:46 AM
1 AUD =  58.72637 INR

MNM Updates

ആൾക്കൂട്ടമില്ലാതെ കുഞ്ഞൂഞ്ഞുമില്ല.. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് ഇന്ന് എഴുപത്തൊന്നാം പിറന്നാൾ; ആഘോഷങ്ങൾ പതിവുപോലെ ആൾത്തിരക്കിൽ തന്നെ

photo

തിരുവനന്തപുരം: ആൾക്കൂട്ടങ്ങളാണ് പുതുപ്പള്ളിക്കാരന്റെ കുഞ്ഞൂഞ്ഞിനെ എന്നും മുന്നോട

Oct 31 2014   i    12:31 PM
more

Hot Deals

photo

set\mh sFUnbSm_v 99.99 ]uïv, Aôp SojÀ«vkv 14.99 ]uïv

Lenovo IdeaTab 3G A2107 7inch 16gb +Free £20 voucher When buy Case £99.99 @Currys Collect instore   Just add your own SIM and you can use more

Story

apJya{´nbpsS AhmÀUv -þ IY

photo

Ipf¡Shp _tÌm¸nse¯nbt¸mÄ Xriqtcbv¡p t\cn«pÅ _Êp hcm³ Bd more

Q&A

photo

SnbÀ Sp P-\-dð Un-]âvUâv hnk tlmÄ-U-dn-\v bp-sI-bnð tUm-ÎÀ {]m-Îo-kv \-S¯m-tam

Question: Hi, I am a Tier2 General Visa holder. My Wife did her MBBS in India. She wishes to do MSc/ PG Diploma in UK for 12 months. I can now understand that Tier 2 dependent visa doesn’t allow Doctor’s or Dentist’s Training. Is there any way for her to apply for any jobs to more