25-07-2014 02:00:57 AM
1 AUD =  58.72637 INR

Cinema

A¼Xnsâ \ndhnepw icochSnhv Im¯v {iotZhn; tkm\w I]qdns\bpw ]cn\nXnsbbpw IS¯n sh«n dmw]nð Xmcambn ap³ Xmckpµcn

photo
Jul 23 2014   i    04:36 PM

{]mbw 50 Ignªp.apJ¯pw icoc¯nepw AXntâXmb Nne NpfnhpIÄ more

ImapI\nñm¯ hnja¯nð ]cn\oXn tNm{]; Cu hÀjw Xsó ImapIs\ Isï¯m\pw tlm«v Xmcw

photo
Jul 23 2014   i    04:34 PM

t_mfnhpUnð ]pXpapJXmc§fnð cïv Nn{Xw sImïv Xsó Xt more

a½q«n Nn{Xw aw¥ojnsâ s{SbneÀ F¯n; a«mtôcn amenIv`mbv Bbn Xmcw XIÀ¡ptam?

photo
Jul 23 2014   i    04:31 PM

a½q«nsb \mbI\m¡n kemw _m¸p kwhn[m\w sNbvX aw¥ojns more

Hot Deals

photo

set\mh sFUnbSm_v 99.99 ]uïv, Aôp SojÀ«vkv 14.99 ]uïv

Lenovo IdeaTab 3G A2107 7inch 16gb +Free £20 voucher When buy Case £99.99 @Currys Collect instore   Just add your own SIM and you can use more

Novel

A\nebpsS BßIYþ t\mhð Ahkm\`mKw

photo

 A\ne Bân ]dªp Xó B Imcy§Ä \oXn]qÀÆw Xsó FgpXn. Cu Ipdn¸v B more

Q&A

photo

SnbÀ Sp P-\-dð Un-]âvUâv hnk tlmÄ-U-dn-\v bp-sI-bnð tUm-ÎÀ {]m-Îo-kv \-S¯m-tam

Question: Hi, I am a Tier2 General Visa holder. My Wife did her MBBS in India. She wishes to do MSc/ PG Diploma in UK for 12 months. I can now understand that Tier 2 dependent visa doesn’t allow Doctor’s or Dentist’s Training. Is there any way for her to apply for any jobs to more