20-04-2014 05:21:20 AM
1 AUD =  58.72637 INR

Cinema

Bkn^vAen AÑ\mbn; kt´mjw s^bvkv _p¡neqsS ]¦v h¨v \S³

photo
Apr 19 2014   i    02:22 PM

aebmf¯nsâ bph\S³ Bkn^v Aen C\n PohnX¯nð ]nXmhnsâ more

kpcmPv tZiob ]pckvImcw t\Spó 12 mas¯ aebmfn \S³; BZyw `cXv t\Snb aebmfn km£mð FwPnBÀ

photo
Apr 19 2014   i    02:19 PM

anI¨ \S\pÅ tZiob AhmÀUv t\«¯neqsS Ignª Hä more

{]mbw XSÊamInñ; jmlnZnsâ {]Wbn\nbmbn X_p F¯pw

photo
Apr 19 2014   i    02:18 PM

{]mbw Að¸w IqSnsb¦nepw t_mfnhpUnse tlm«v \SnamcpsS en&I more

Novel

A\nebpsS BßIYþ t\mhð 20

photo

 Hcp hoSv Ftóm _w¥mhv Ftóm AXns\ hnfn¨pIqSm. A{Xbv¡v he more

Hot Deals

photo

set\mh sFUnbSm_v 99.99 ]uïv, Aôp SojÀ«vkv 14.99 ]uïv

Lenovo IdeaTab 3G A2107 7inch 16gb +Free £20 voucher When buy Case £99.99 @Currys Collect instore   Just add your own SIM and you can use more

Q&A

photo

SnbÀ Sp P-\-dð Un-]âvUâv hnk tlmÄ-U-dn-\v bp-sI-bnð tUm-ÎÀ {]m-Îo-kv \-S¯m-tam

Question: Hi, I am a Tier2 General Visa holder. My Wife did her MBBS in India. She wishes to do MSc/ PG Diploma in UK for 12 months. I can now understand that Tier 2 dependent visa doesn’t allow Doctor’s or Dentist’s Training. Is there any way for her to apply for any jobs to more

Videsham

icocw X¨pS¨pw Ccp¼mWn ASn¨p Ibän Ipcnticn ]Xnhv sXän¡msX ^nen¸nt\mIÄ; temIw ZpxJshÅn BNcn¡póXv C§s\

photo

temIw F§pw Cóse ]c¼cmKX coXnbnð Xsó tbiphnsâ Ipcnip more

Apr 19 2014   i    02:00 PM

Greetings

IncWn\pw kn\n IncWn\pw hnhml hmÀjnImiwkIÄ

photo

  Cóv ]Xns\mómw hnhmlhmÀjnIw BtLmjn¡pó Inc¬ {]ÌWn\pw kn\n IncWn\pw Hcmbncw BiwkIÄ. BiwkItfmsS s]À¯nð \nóv \b\, A¦nX aäv kplr¯p¡Ä.  more

Story

BZys¯ s]®pImWð þ sNdpIY

photo

`oXnbnð \nópw temIw apàambn A[nIw\mÄ Ignªn«nñm¯; ]ÅnaWnbpsS apg&ie more