27-01-2015 10:22:28 AM
1 AUD =  58.72637 INR

MNM Updates

അമേരിക്കൻ വിസ ഇപ്പോൾ ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രമല്ല; ഒബാമ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ വർഷം പത്തുലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരെ അമേരിക്കയിൽ എത്തിക്കാൻ

photo

അമേരിക്കയിലേക്ക് വിസ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെത്രയെന്ന് ഒരിക്കൽ അതിനുവേണ

Jan 23 2015   i    08:59 AM
more

ടാറ്റ, അംബാനി, മഹീന്ദ്ര, അദാനി....രാഷ്ട്രപതി ഒരുക്കുന്ന ഒബാമ വിരുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ കുത്തകകൾക്കെല്ലാം ക്ഷണം; സിനിമാ-കായികതാരങ്ങളും എത്തും

photo

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയ്ക്കായി

Jan 23 2015   i    09:07 AM
more

Cinema

CfbcmPbv¡v BZchpambn C´y³ kn\nabpsS CXnlmk Xmc§Ä HcpthZnbnð; HmÀaIÄ ]¦v h¨v _¨\pw, cP\nbpw, Iaepw

photo
Jan 23 2015   i    05:57 PM

CuW§fpsS Iq«pImc³ CfbcmPsb BZcn¡m\mbn C´y³ kn more

¥maÀ thj§Ä sNbvXv añnIbv¡v aSp¯p; A`n\b{]m[m\yapÅ thj§Ä¡mbn Im¯ncn¡pIbmsWóv tlm«v \Sn

photo
Jan 23 2015   i    05:55 PM

t_mfnhpUnse NqS³ \mbnIbamcnsemcmfmWv añnIm sjcmh¯v. CXphscbp& more

poem

photo

{]Wb kz]v-\§Ä

im´kpµcao {Kmasamcp\mÄ \n{Zbneenbm³ sh¼ð sImÄsI more

Hot Deals

photo

set\mh sFUnbSm_v 99.99 ]uïv, Aôp SojÀ«vkv 14.99 ]uïv

Lenovo IdeaTab 3G A2107 7inch 16gb +Free £20 voucher When buy Case £99.99 @Currys Collect instore   Just add your own SIM and you can use more

Story

Dev]ów-þIY

photo

hfsc Imes¯ CSthfsNssóbv¡p t]mIphm\pÅ Sn¡äv I¬t^mw BIphm\pÅ Xo{h{iaw. l&A more

Q&A

photo

SnbÀ Sp P-\-dð Un-]âvUâv hnk tlmÄ-U-dn-\v bp-sI-bnð tUm-ÎÀ {]m-Îo-kv \-S¯m-tam

Question: Hi, I am a Tier2 General Visa holder. My Wife did her MBBS in India. She wishes to do MSc/ PG Diploma in UK for 12 months. I can now understand that Tier 2 dependent visa doesn’t allow Doctor’s or Dentist’s Training. Is there any way for her to apply for any jobs to more

Technology

KmeIv-kn Fkv 6 Cd§póXv sskUv adbv¡pó IÀhvUv kv-{Io\pambn; saenª kv-{Io\pambn sFt^m¬ 6-ambn t\cn«v aÕc¯n\v

photo

kmwkMnsâ s\IvÌv P\tdj³ KymeIv-kn lm³Uv skämb Fkv 6 sskUv adbv¡pó IÀhvUv kv-{Io\pambmsWóv dnt¸mÀ«v. CXn\v 5.5 Côv kv-{Io\mWv DïmhpI. IÀhvUv sSIv-t\mfPnbpambmWv Cu kv-s]jyð FUnj³ shÀj\nep&Arin more

Info

Hmkvt{Senb³ aebmfnIÄ¡v {Inkvakv ]pXphÕc k½m\§fpam-bn ^vsse- thÄUv {Smhðkv

photo

sað_¬: Hmkvt{Senbmbnð Npcp§nb Imew sImïv aebmfnIfpsS a\Ênð CSw]nSn¨ {]apJ {Smhð more