26-06-2017 03:44:26 PM
1 AUD =  58.72637 INR

MNM Updates

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: views/home.php

Line Number: 346

Cinema

kqcy KuXw tat\m³ Iq«psI«v ]nW¡w adóv Hón¡póp; kqcybpambn s{]mPÎv NÀ¨v sNbvX Imcyw ]¦v h¨v KuXw tat\m³

photo
Nov 13 2015   i    05:53 PM

kn\namt{]£IÀ Bthit¯msS GsäSp¯ Nn{X§fmWv hmcWw more

HSphnð t{]£IcpsS tNmZy¯n\v adp]Snbmbn; \mZnÀjmbpsS ASp¯ Nn{X¯nð \mbI³ Zneo]v Xsó

photo
Nov 13 2015   i    05:37 PM

\mZnÀjmbpsS BZy Nn{Xw AaÀ AIv-_À BâWnbnð Zneo]v more

Story

kXytam anYytbm

photo

Nne tNmZy§Ä¡v Hcn¡epw D¯cw DïmInñ. Nne D¯c&s more

Hot Deals

photo

set\mh sFUnbSm_v 99.99 ]uïv, Aôp SojÀ«vkv 14.99 ]uïv

Lenovo IdeaTab 3G A2107 7inch 16gb +Free £20 voucher When buy Case £99.99 @Currys Collect instore   Just add your own SIM and you can use more

Info

Hmkvt{Senb³ aebmfnIÄ¡v {Inkvakv ]pXphÕc k½m\§fpam-bn ^vsse- thÄUv {Smhðkv

photo

sað_¬: Hmkvt{Senbmbnð Npcp§nb Imew sImïv aebmfnIfpsS a\Ênð CSw]nSn¨ {]apJ {Smhð more

Q&A

photo

SnbÀ Sp P-\-dð Un-]âvUâv hnk tlmÄ-U-dn-\v bp-sI-bnð tUm-ÎÀ {]m-Îo-kv \-S¯m-tam

Question: Hi, I am a Tier2 General Visa holder. My Wife did her MBBS in India. She wishes to do MSc/ PG Diploma in UK for 12 months. I can now understand that Tier 2 dependent visa doesn’t allow Doctor’s or Dentist’s Training. Is there any way for her to apply for any jobs to more

poem

tl.........hnKv\w

photo

Hcp hnfn........Hcp almhnfn....... lrZb`n¯nbnð AebSn¨Xmw XncIÄ hóp Xncªp]nSn¨Xmw kabambv; kabambv....... BßmÀ¸W¯nsâ {_Òmkv{Xsa¿p hm³; kabambv!   AØnIÄ ]q¡th; XncXñnXI&Agra more

Technology

Pohimkv{X¯nð KqKnfns\´p Imcyw? skÀ¨v F³Pn\v A¸pdt¯¡v h¼³ IpXn¨p Nm«¯nsâ ]mXbnð KqKnÄ

photo

KqKnÄ Hcp skÀ¨v F³Pn³ FóXn\¸pcsX¡v t]mbn IgnRp. \½Ä Hcp]mSp t more