20-10-2014 10:01:55 PM
1 AUD =  58.72637 INR

MNM Updates

Hot Deals

photo

set\mh sFUnbSm_v 99.99 ]uïv, Aôp SojÀ«vkv 14.99 ]uïv

Lenovo IdeaTab 3G A2107 7inch 16gb +Free £20 voucher When buy Case £99.99 @Currys Collect instore   Just add your own SIM and you can use more

Story

apJya{´nbpsS AhmÀUv -þ IY

photo

Ipf¡Shp _tÌm¸nse¯nbt¸mÄ Xriqtcbv¡p t\cn«pÅ _Êp hcm³ Bd more

Q&A

photo

SnbÀ Sp P-\-dð Un-]âvUâv hnk tlmÄ-U-dn-\v bp-sI-bnð tUm-ÎÀ {]m-Îo-kv \-S¯m-tam

Question: Hi, I am a Tier2 General Visa holder. My Wife did her MBBS in India. She wishes to do MSc/ PG Diploma in UK for 12 months. I can now understand that Tier 2 dependent visa doesn’t allow Doctor’s or Dentist’s Training. Is there any way for her to apply for any jobs to more

Videsham

P¸m\nð sNómð Hcp e£w cq]bv¡v U¨v ssh^ns\ hm§mw; bYmÀ° ^oenMv e`n¡pó s]¬]mhIÄ skIvkv tSmbvIfmbn hn]Wnbnð

photo

sP\phn\mb skIvkv ]mhIfpsS \nÀ½mW¯nð ]pXnb aptóäw \S&m more

Aug 13 2014   i    06:10 PM

Greetings

IncWn\pw kn\n IncWn\pw hnhml hmÀjnImiwkIÄ

photo

  Cóv ]Xns\mómw hnhmlhmÀjnIw BtLmjn¡pó Inc¬ {]ÌWn\pw kn\n IncWn\pw Hcmbncw BiwkIÄ. BiwkItfmsS s]À¯nð \nóv \b\, A¦nX aäv kplr¯p¡Ä.  more

Novel

A\nebpsS BßIYþ t\mhð Ahkm\`mKw

photo

 A\ne Bân ]dªp Xó B Imcy§Ä \oXn]qÀÆw Xsó FgpXn. Cu Ipdn¸v B more